esmaspäev, 16. mai 2022

Auhinnaalbum: JCI Estonia parim koda 2021 laureaat - JCI Toompea

 JCI Toompea

Koja tegevusplaan. Tegevusplaani põhipunktide lühikirjeldus ja nende täitmine. Kuidas on koda panustanud JCI missiooni ja visiooni täitmisse? Milliseid tegevusi viidi läbi uute liikmete värbamiseks?

JCI Toompea koja tegevusplaani põhipunktid:

  • Projektid. Eesmärgiks oli, et aasta lõpuks oleks kojal 5 käimalükatud/jooksvat väljapoole suunatud projekti. Kogukonnale suunatud projekte on meil aasta lõpuks ette näidata 4: ettevõtlusõpe Tallinna Inglise Kolledžis, Ärifoorum ja sellega kaasnev heategevusprojekt, Liidrikool ja KutseRadar. Meie liikmed panustasid tugevalt ka JCI Estonia Aastakonverentsi korraldusse, täites seal nii vaimse tervise ja heaolu teema projektijuhi kui turundusjuhi rolle.  Boonusena vedas JCI Toompea JCI-sse sissepoole suunatud Sammuralli projekti, mis valiti 2021. aastal parimaks kodadeülese koostöö projektiks. 

  • Liikmeskond. Meil oli 2021. aastaks ambitsioonikad kasvuplaanid, mis kahjuks ei realiseerunud. Kuna ka see aasta pistsime rinda koroonaga ja sellest lähtuvate piirangutega, siis toimus füüsilisi üritusi mõnevõrra vähem kui oleks soovinud. Oli kodalasi, kes otsustasid lahkuda, kuna virtuaalne JCI ei ole see organisatsioon, millega nad algselt liitusid. Lisaks oli ilma füüsiliste üritusteta keeruline uusi huvilisi pardale saada. Küll aga sai järgmise aasta liikmeskonna kasvuks aasta lõpus toimunud Ärifoorumiga mitu seemet mulda pandud - 17 uut huvilist! JCI Toompea auliikmete ridadesse astus armastatud kodalane Kuno Peek.

  • Koolitused ja üritused. Kodalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks ning ühtsustunde hoidmiseks ja kasvatamiseks korraldas JCI Toompea 2021. aastal kokku 55 üritust, nende hulgas 6 Liidrikooli koolitust, 4 KutseRadari vestlusõhtut, 8 virtuaalset twinningüritust, 11 kojalõunat, 3 üldkogu ja 2 huvilistele suunatud üritust. Koja-aasta suursündmuseks oli kindlasti 30. sünnipäeva tähistamine vinge peoga. See on läbi aegade kõige põhjalikumalt korraldatud pidu - koroonapiirangute tõttu olime sunnitud seda kaks korda edasi lükkama, kuid seda oodatum ägedam see oli! See on ka hea näide JCI Toompea sihikindlusest! Korraldasime mitmeid meie koja jaoks traditsioonilisi üritusi nagu meeste- ja naistepäev, SUP-i matk, glögiõhtu jpt. Lisaks korraldas JCI Toompea kõigile JCI-katele suunatud enesearengu koolituse “Talendid tugevusteks!”, mis ka Arengufondist rahastust sai.

  • Administratiivne pool. Edukaks koja juhtimiseks on vaja hoolt kanda ka MTÜ köögipoole eest. Efektiivsustabelis saavutasime 44 punkti 50-st. JCI Toompea rääkis aktiivselt kaasa ka MTÜ JCI Estonia üldkoosolekutel. 2021 oli esimene aasta, mil proovisime edukalt kätt aktsiaturgudel. Oluliseks verstapostiks oli kodulehe uuendamine, mis on nüüdseks atraktiivse ja kaasaegse kuue saanud.

JCI Toompea on aktiivsete noorte liidrite võrgustik. Meie liikmetel on soov ja tahe ennast arendada ning ühiskonnas midagi paremaks muuta. Meie kojas on aktiivne siseelu ning samuti võtsime 2021. aastal entusiastlikult osa kõigist JCI Estonia ja teiste kodade üritustest. Me soodustame erinevate initsiatiivide teket kojas ning anname oma liikmetele võimaluse ennast projektijuhina või meeskonna liikmena proovile panna, seda nii meie kojas kui ka teiste kodade/Estonia projektides. Meil on mitmeid väljapoole suunatud projekte, mis on suunitletud konkreetsete positiivsete muutuste ellurakendamisele. Oleme ettevõtlus- ja juhtimisteemade eestvedaja JCI-s ja ühiskonnas. Meie sihtrühmaks on noored ja alustavad ettevõtjad ja juhid ning liidripotentsiaaliga noored. Oleme neile platvormiks, kus täiendada kooli- ja tööväliselt oma teadmisi ning saada kogemusi. 

JCI Toompea järjepidevaid jõupingutusi on märgatud ka JCI Euroopa tasandil. 2021. aasta JCI Euroopa Konverentsi raames toimunud auhinnagalal oli JCI Toompea nomineneeritud parimate seas lausa neljas kategoorias: Parim Koda, Parim Liige, Parim Äriprojekt, Parim Rahvusvahelise Koostöö Projekt. See on JCI Estonia ajaloos esmakordne saavutus!

Lisaks positiivse ühiskondliku mõju saavutamisele on kõik meie väljapoole suunatud projektid mõeldud ka uute huviliste leidmiseks. Tutvustame juba gümnasistidele JCI poolt pakutavaid võimalusi TIK-i ja KutseRadari projekti kaudu. Ettevõtlike ja enesearengust huvitatud liikmete leidmiseks on Ärifoorum ja Liidrikool. Huvilistele toimus eraldi kaks üritust: üks Zoomi kõne olemasolevatele huvilistele koja tutvustamiseks ning JCI-d tutvustav Ärifoorumi üritus. Viimane oli üle ootuste edukas! Üheks oluliseks sammuks uute huviliste kaasamisel võib pidada ka JCI kodulehe uuendamist. JCI Toompea andis projektiks vajalikku sisendit; samuti oli projektijuht Leelo Talistu meie kojast.


Individuaalse ja juhtiva tegevuse valdkond. Milliseid tegevusi viidi läbi liikmete oskuste arendamiseks? Milliseid võimalusi pakuti liikmetele juhtimiskogemuste saamiseks? Milline oli koja liikmete arvu netokasv auhinnaperioodil?

Eelmise aasta ettevalmistused algasid juba 2020 suvel meeskonna kokkupanekuga. Kõikidele kodalastele ja huvilistele pakuti võimalust erinevatesse rollidesse kandideerida; lisaks lähenes tulevane president kodalastele individuaalselt. Sügisel toimus meeskonnakoolitus staarkoolitaja Marju Raadik-Kantsiku käe all. Eraldi koosviibimisel panime kokku 2021 tegevusplaani ning esimese kvartali tegevused. Laiendatud juhatuse koosolekud toimusid virtuaalselt iga kuu viimasel esmaspäeval maksimaalselt tunnistena. Üle aja ei läinud me kordagi ning mõnikord võisime ka koosoleku ära jätta, kuna kõik oli teada ja paigas! Koja juhtimisel oli põhimõte, et vaadata tegevusi kvartal ette. Nii ei olnud juhatus pidevas tulekahjude kustutamise faasis ning saime protsessi rohkem nautida. Laiendatud juhatuses oli kokku 10 inimest ning projektijuhtidena panustas veel 5 inimest. Lisaks täitsid 2 kodalast juhtivaid rolle JCI Aastakonverentsi meeskonnas. See tähendab, et enam kui 60% koja liikmetest said 2021. aastal täiendada oma juhtimiskogemusi praktilisel moel.

Lisaks sellele pakkusime nii kodalastele kui avalikkusele, täpsemalt noortele juhtidele ja juhtimisest huvitunutele ka teoreetilisi juhtimisalaseid teadmisi Liidrikooli projekti kaudu. 2021. aastal toimus 6 Liidrikooli loengut, teemadeks olid läbirääkimised, läbipõlemine, emotsionaalne intelligentsus ja mindfulness, muutuste juhtimine, tunnustamine  ning neuroteadus.

Avalik esinemine on üks peamisi oskusi, mida paljud inimesed endas arendada tahaksid 2021. aastal taaselustati JCI Estonias avaliku esinemise programm. Toompea koda oli esimene, mille liikmed julgelt võistlustulle astusid. JCI Estonia ülesele võistlusele läks koda esindama Kati Pino. 

JCI Rise’ist inspireerituna pidasime oluliseks ka kodalaste vaimse tervise eest hoolt kanda. Toimusid mitmed matkad ning hingamistöötuba Karolin Kairo-Gasmani juhendamisel. Karolin juhtis ka vaimse tervise ja heolu valdkonda JCI Aastakonverentsil.

Lisaks korraldas Toompea koda koostöös teiste kodadega JCI Sammuralli. Projekt kutsus kõiki JCI-kaid üles aprillikuu jooksul võimalikult palju samme tegema. Paljud inimesed ei saanud koroonapiirangute tõttu harjumuspäraste spordialadega tegeleda, samas on enda füüsiline ja vaimne tervis oluline selleks, et oleks jaksu teisi aidata. Lisaks aitas kodadevaheline võistlusmoment tekitada kodades suuremat ühtsustunnet. Projektis osales 114 inimest 10-st kojast ning okku tehti 29 782 382 sammu ehk enam kui 22 000 km ehk kõnniti umbes pool tiiru ümber maakera. Projekt valiti 2021. aastal parimaks kodadevahelise koostöö projektiks. 

Aasta lõpus küsisime Arengufondist rahastust korraldamaks kodadeülest “Talendid tugevusteks!” koolitust. Koolitus aitas JCI liikmetel Gallup CliftonStrengths’i metoodikat kasutades kaardistada ja lahti mõtestada enda tugevused. Eriti kasulik oli see tulevaste juhatuste liikmetele, kes said teiste tugevusi tundma õppides neile eelseisval aastal sobivat rakendust pakkuda. Koolitusel osales 20 inimest 6-st kojast ning koolituse keskmine hinne oli 4,9 palli 5-st.

2021. aastal JCI Toompea liikmete arv vähenes kahe liikme võrra 25 inimeseni - tagamaid selgitasime eespool. 


Ühiskondliku ja heategevusliku tegevuse valdkond. Milliseid tegevusi viidi läbi kohaliku kogukonna toetamiseks? Milline oli mõju ulatus kohalikus kogukonnas?
JCI Toompea on üheks enda peamiseks fookuseks võtnud ettevõtluse edendamise noorte seas. Oleme juba 6 aastat panustanud noorte ettevõtlusharidusse, viies läbi ettevõtluskursust Tallinna Inglise Kolledži 10. klassidele. Tegemist on kursusega, mille käigus noored panevad kokku toimiva äriplaani. Loenguid annavad oma valdkonna eksperdid JCI-st ja väljaspoolt. Aastate jooksul on kursuse läbinud ligikaudu 350 õpilast ning tunde on andnud 60 erinevat lektorit. Ka 2021. aastal toimusid nii kevad- kui sügissemestri kursused. Projekt valiti 2021. aastal JCI Estonia lipulaevaks.
Teine sama valdkonna projekt on Ärifoorumi tuludest välja antav ettevõtlusalane raamat lastele. Kuigi koroonapiirangute tõttu oli Ärifoorumi toimumine kevadel pausil, siis tegelesid Heliina Teder ja Kati Miller usinalt raamatu kirjutamisega. Hetkel on käsil raamatu kujundamine ja toimetamine. Teos võiks ilmavalgust näha 2022. aasta jooksul.
Kolmas ühiskondlikult kasulik projekt, mis 2021. aastal käima sai lükatud, on KutseRadar. Projekti eesmärk oli tutvustada gümnasistidele (10.-11. klass) erinevaid ameteid inimeste poolt, kes töötavad antud vallas ning aidata neil seeläbi teha informeeritud otsuseid oma ülikooli õpingute ja tuleviku karjääri osas. Projekti käigus valmisid YouTube’is järelvaadatavad loengud, millel on nüüdseks üle 500 vaatamise. KutseRadari projekt võitis JCI Estonia parima noortele suunatud projekti auhinna 2021. aastal.  
Kogukonnale, täpsemalt noortele juhtidele ja juhtimisest huvitunutele, oli suunatud ka eelpool mainitud Liidrikooli projekt. 6-s toimunud loengus käis kokku ca 275 osalejat. 
JCI Toompea pidas mitmeid aktiivseid noori “Silmapaistev Noor Eestlane”  (ingl. keeles TOYP)  auhinna vääriliseks ning koda esitas kokku 4 avaldust. 14-st nominendist 2 olid Toompea koja poolt nomineeritud, sh rahva lemmiku tiitli võitnud JCI Toompea koja liige ja Edu Akadeemia asutaja ja enesearengu eestkõneleja Roland Tokko. 


Rahvusvahelise tegevuse valdkond. Millistel rahvusvahelistel üritustel ja projektides oli koda esindatud? Millist mõju rahvusvaheline võrgustumine kojale ja selle liikmetele avaldas?
JCI Toompea kojal on kokku viis aktiivset twinning-lepingut: JCI Kotka, JCI Hamina, JCI Mariehamn, JCI Stockholm ja JCI Osaka. Neist esimese neljaga toimusid meil regulaarsed twinning-lõunad ja -õhtusöögid. JCI Kotka koja esindajad käisid ka Presdidendiballi ajal Eestis, et uuele presidendile õnne soovida. Teiste kodade esindajaid, v.a. JCI Osaka, kohtasime Soome Aastakonverentsil ja Mannheimis, Saksamaal European To-Gathering’il (virtuaalse Maailmakongressi ühisosalusel). Lisaks jõudis Triin Pajumaa, Toompea koja aktiivseim rahvusvaheline suhtekorraldaja ka Läti Aastakonverentsile ning osales virtuaalsel Jaapani Akadeemial ja Euroopa Konverentsil. Meie täidesaatev asepresident Kaspar Karik võttis osa JCI Euroopa Akadeemiast Rootsis. 
JCI Toompea taaselustas suhtluse endise sõpruskoja JCI Idar-Obersteiniga Saksamaalt, kes vahepeal varjusurmas oli. Hetkel käib suhtlus sõpruslepingu uuendamise osas. 
Suhtlus teiste kodadega aitab meil päriselt tunnetada JCI-d kui rahvusvahelist organisatsiooni. Südantsoojendav on kuhugi väliskonverensile minnes seal juba tuttavaid nägusid kohata. Väga kasulik on olnud ka kogemuste vahetus, kuidas ühes või teises kojas teatud asju tehakse (nt huviliste värbamine ja kotta vastuvõtmine) ning mis projekte parasjagu tehakse. 


Ettevõtluse valdkond. Milliseid tegevusi viidi läbi ettevõtluskeskkonna toetamiseks? Milline oli tegevuste mõju ulatus?

Toompea koda panustab ettevõtluse valdkonda eelkõige Ärifoorumi projekti kaudu. See on noortele ettevõtjatele suunatud koolituste sari, mille käigus saab praktilisi teadmisi selle kohta, kuidas oma ettevõtte tegevust muuta efektiivsemaks ning kasumlikumaks. Ürituse üheks oluliseks osaks on networking, mis võimaldab osalejatel kogemusi ja kontakte vahetada. Koroonapiirangute tõttu toimus 2021. aastal üks Ärifoorumi üritus, kus Ärifoorumi projektijuht Heliina Teder rääkis oma loo sellest, kuidas JCI on aidanud tal oma kontaktide võrgustikku laiendada ning mil määral on vabatahtliku organisatsiooniga liitumine ja heategevusprojektide tegemine aidanud kaasa tema isiklikule arengule ning ka ettevõtte kasvule. Koos 2020. aastal toimunud kohtumistega teenis projekt Parima Ettevõtlusprojekti auhinna sügisesel auhinnagalal.

Ettevõtluse valdkonda kuulub tegelikult ka juba eelpool mainitud Tallinna Inglise Kolledži ettevõtlusõppe projekt, mille abil saavad gümnasistid esimesed teadmised ja kokkupuuted ettevõtlusega. Projekt annab neile tegustemisjulgust ettevõtlusmaastikul järgmiste sammude astumiseks. 

Alates 2018. aastast on JCI Toompea tegelenud investeerimisega, mis ühest küljest toetab koja finantsilist jätkusuutlikkust kui annab ka võimaluse liikmetele saada investeerimiskogemust. Hakkasime 2021. aastast aktsiatesse investeerima. Kuigi investeeringud on olnud edukad, siis oleme sellest õppinud, et võrreldes teistesse varaklassidesse investeerimisega vajab aktsiate ost ja müük mõnevõrra kiiremaid otsustusprotsesse. 


Kommentaare ei ole: