pühapäev, 19. september 2021

Auhinnaalbum: JCI Estonia Parim Projekt Noortele 2021 laureaat - Kutseradar

AUHINNA ALBUM  KategooriaA4 - JCI Estonia Parim projekt noortele 

LaureaatKutseradar

EsitajaJCI Toompea

 

Loengusarja eesmärk on tutvustada gümnasistidele (10.-11. klass) erinevaid ameteid inimeste poolt, kes töötavad antud vallas ning aidata neil seeläbi teha informeeritud otsuseid oma ülikooli õpingute ja tuleviku karjääri osas. Praeguses infokülluses on tihti keeruline saada see nö päriseluline pilt ja seetõttu võivad väärarusaamad ühest või teisest ametist mõjutada noorte otsuseid. Peame oluliseks anda noortele lähem ülevaade erinevate elualade võludest ja valudest, et luua erialast siiski realistlik pilt. Fookus on ka arutelul antud ametite rollist tulevikus – kuidas muutuvad igapäevaülesanded, millised elulised oskused on vajalikud. Kuna see, mis on hinnas täna, meelitab küll paljusid noori, kuid ei pruugi olla vajalik 5-10 aasta pärast.

Esmase valiku teevad noored oma ülikooli eriala osas. Seetõttu, otsustasime tutvustada erinevaid ameteid läbi kindlate ülikooli erialade, millest nad on välja kasvanud. Seeläbi anname noortele arusaama, millised erinevad ametid on ühe erialaga seotud ja seega

suurendada nende teadlikkust erinevate karjääride osas. 

Projekt toetas JCI Estonia liikmete kasvu strateegiat viies JCI nime üle-Eestiliselt koolinoorteni,, kellest peagi võivad saada JCI uued liikmed. Projekti raames tehtav koostöö teiste organisatsioonidega on aidanud JCI nimel ka sellel tasemel tuntust tõsta. 

Projekti eesmärgiks on anda noortele võimalus teha informeeritud erialavalik. Me panustame aktiivsete noorte arengusse, kuna tehes endale sobivaid ja meeldivaid asju, on neil ka energiat ja potentsiaali panustada ja laiemalt kogukonda ja ehk ka JCI-sse. Teisalt loob see väga positiivse kujundi JCI-st kui organisatsioonist, kui loome positiivset muutust noorte eludes. Seega toetab projekt JCI missiooni luua arenguvõimalusi, mis aitaksid noortel luua positiivseid muutusi ja seeläbi luua aktiivsete noorte võrgustiku. 
Projekti korraldamisse oli kaasatud ca 20 liiget kahest kojast. Projektis
osales ca 12 JCI liiget kahest kojast.

JCI liikmeid said ennast proovile panna erinevates rollides - nii projektijuhtimise, turunduse kui ka partnerlussuhete alal. Mitmel JCI liikmel oli võimalust modereerida vestlusi ning seeläbi arendada oma esinemisoskusi. Moderaatoriteks valisime inimesed, kes ise antud eriala õppinud on või intervjueeritavate ametitega igapäevaselt koostööd teeb. Teiste inimeste ja eriti noorte arengusse panustamine tekitab alati hea tunde!

 

Sihtgrupp oli valitud arvestades, mis hetkel gümnasistid hakkavad oma tulevikule rohkem mõtlema. Teadvustasime, et ainult viimase gümnaasiumiklassi sihtgrupiks valimine oleks liiga kitsas ning nad on keskendunud lõpueksamitele. Noored olid kaasatud projekti korraldustiimi ning nende poolt tuli asendamatu sisend oma kaasealiste osas. 

Igal loengul oli ka oma tagasiside küsitlus, kus kõik osalejaid said anda tagasisidet loengu sisu kasulikkuse kohta. 94% vastajatest leidsid, et loengud olid huvitavad ja informatiivsed. 70% vastajatest leidis, et taolised loengud on vajalikud. Väga oluliseks peeti ka võimalust osalejatelt ise küsimusi küsida.Tagasisides oli ka noorte poolt mainitud, et eriala tutvustus andis neile julgust minna antud eriala õppima või tekitas suure huvi teatud eriala vastu. 

Laiem eesmärk aidata noortel teha informeeritud erialavalik on täidetud. Kuid ka selleks oli meil vaja jõuda võimalikult paljude noorteni. YouTube keskkonnas on nelja loengu peale kokku 434 vaatamist (eesmärk oli vähemalt 100 igale loengule). 

Ametitest tutvustasime tarkvaraarendaja, analüütiku ja testija ameteid IT valdkonnast, kliinilise ja spordipsühholoogi ameteid psühholoogia erialalt ning õigusnõustaja ja kohtujuristi ameteid õigusteaduste valdkonnast.

 

Salvestasime toimunud vestlused ning avaldasime need oma YouTube’i kanalil , mistõttu on need järelvaadatavad ka kõigile neile noortele, kes loengt live’is kuulata ei saanud või kes teema vastu alles hiljem huvi tundma hakkavad. Saadetes avaldatud info on relevantne ja ajakohane veel aastaid. Tänu KutseRadarile on rohkem noori, kes teevad enesekindlalt oma erialavalikuid. Rohkem noori astub ülikooli, kuna nad teavad, milliseid väljundeid üks eriala pakub. Tööturul on rohkem kompetentsi ning noored suudavad oma erialaseid oskuseid vajadusel rakendada mõnes teises rollis. 

KutseRadar võiks veelgi laiemalt teha koostööd juba tuntud noorteorganisatsioonide ning sarnaste projektidega, et jõuda rohkemate noorteni ning pakkuda veelgi paremat sisu. Samas on KutseRadaril võimalus areneda ka teistesse sihtgruppidesse peale gümnasistide. Lisaks ülikoolis õpetatavatele erialadele saame katta ka kutsekoolides õpetatavaid ameteid. 

Projekt toetab eesmärki nr 4 ‘’Kvaliteetne haridus”. Tutvustades erinevaid erialasid ja kus saaks neid õppida toetab KutseRadar võrdseid õppimisvõimalusi kõigile. 

Samuti toetab KutseRadar eesmärki nr 8 “Tööhõive ja majanduskasv”. KutseRadar annab neile arusaama erinevate erialade laiahaardelisusest ning läbi selle võimaldab ka enesekindlamalt tööturul navigeerida.

Kommentaare ei ole: