neljapäev, 13. oktoober 2022

Auhinnaalbum JCI Estonia parim koolitusprojekt laureaat Talendid tugevusteks!


Tegemist oli JCI Toompea koja poolt korraldatud ja Arengufondi poolt rahastatud koolitusega. Koolitus aitas JCI liikmetel Gallup CliftonStrengths’i metoodikat kasutades kaardistada ja lahti mõtestada enda tugevused ning seeläbi tõsta eneseteadlikkust. Projekti laiemaks eesmärgiks oli juurutada kohalikes kodades tugevuspõhist juhtimist. Tugevuspõhise juhtimise eelduseks on enda ja oma meeskonnaliikmete tugevuste tundmine ja nende mõistmine. 

JCI Estonia eesmärk 2021. aastal oli liikmete arvu kasv. Liikmete arvu kasvust saab rääkida aga alles siis, kui on tagatud liikmeskonna püsimajäämine. JCI on vabatahtlikkusel põhinev organisatsioon, kus liikmete püsimajäämiseks on eriti oluline, et inimesed saaksid kojas teha just neid asju ja sellisel viisil, mis neile energiat annavad - st rakendada oma talente. 

Koolitusprojekti osaks oli ka turunduskampaania JCI Estonia Facebooki lehel, mille tarbeks valmis 9 osalejate piltide ja tsitaatidega postitust. Osalejate personaalsed lood, kuidas nad JCI-s saavad oma tugevusi rakendada ja arendada, kõnetasid inimesi ning meie liikmete kasutamine reklaamnägudena võimaldas paremini jõuda ka nende isiklike suhtlusvõrgustikeni, kui nad enda kohta tehtud postitust jagasid. Seetõttu aitas projekt kaasa JCI Estonia kohalike kodade liikmeskonna kasvule ja organisatsiooni tuntuse suurenemisele. 

 

JCI eesmärk on kasvatada noori liidreid loomaks positiivset muutust ühiskonnas. Eneseteadlik juht, kes mõistab, et inimesed on erinevad ning oskab ka kõige mitmekesisema meeskonna edukalt tööle panna, on kõrgelt hinnatud. Lisaks sellele tõstab suurem teadlikkus enda annetest osalejate enesekindlust ning parandab seeläbi nende konkurentsivõimet tööturul (mh üks JCI Rise eesmärkidest).

 

Kohalike kodade liikmete kaasatus projektis


Projekt korraldusliku poole eest hoolitses projektijuht Maarja-Eeva Mändmets ning turunduskampaania eest JCI Estonia turundusdirektor Gelly Metsaveer. Koolitajaks oli JCI Toompea toetajaliige Meelis Lang. Projekti mentoriks oli Veiko Paalandi JCI Tallinna kojast. 

Koolitusel osales kokku 20 inimest 6-st kojast. Eelregistreerimise võimaluse andsime 2022 presidentidele ja juhatuse liikmetele. Kutsusime neid osalema kogu meeskonnaga, et nad teineteist paremini tundma saaks õppida. 

Projektis osalenud liikmed läksid koju kõrgema eneseteadlikkuse ja eneseväärtustundega, samuti kõrgenenud empaatia ja mõistmisega teiste inimeste suunal. Projekti korraldaja ja koolitaja said suure tänutunde ning teadmise, et on loonud positiivse muutuse, panustades noorte liidrite arengusse.


Arendatud oskused


Enne koolitust täitsid osalejad ära Gallup CliftonStrengts testi, mille tulemusena said personaalse raporti, mis järjestas nende 34 tugevust. Koolituse käigus selgitas sertifitseeritud CliftonStrengths treener Meelis Lang lahti testi olemuse ning tulemused. Koolituste tulemusena said kõik osalejad oma tugevused kaardistatud ning õppisid paremini väärtustama nii ennast kui teisi. Koolitus koosnes loengu vormis läbi viidud teoreetilisest osast ning praktilistest harjutustest, kus inimesed said oma laudkondades (valdavalt koja kaupa) tutvustada ja lahti rääkida oma tugevusi. Enda seeläbi tutvustamine toetab ühelt poolt eneseanalüüsi ning teisalt annab kuulajatele võimaluse mõista, kuidas see talent erinevates inimestes väljendub. Koolitus annab teadmise, et sama eesmärki on võimalik saavutada erinevaid tugevusi rakendades. Eriti kasulik oli see juhatuse liikmetele, kes said teiste tugevusi tundma õppides neile eelseisval aastal sobivat rakendust ja lähenemist pakkuda. 

 

Mõju osalejatele


Koolituste planeeritav mõju osalejatele oli, et nad muutuksid eneseteadlikumaks ning seeläbi ka enesekindlamaks. Koolitustel osalemise järel osalejad on teadlikud:

  • oma tugevustest, oskavad neid nimetada ning näiteid tuua, kuidas need tugevused nende puhul väljenduvad;

  • teiste kojaliikmete tugevustest;

  • et erinevaid talente kasutades on võimalik samaväärne tulemus saavutada;

  • keelest, kuidas rääkida talentidest, piirangutest ja soovidest hinnangutevabalt. 

 

Koolitus aitas luua positiivset ja konstruktiivset dialoogi meeskonnaliikmete vahel, õppides väärtustama üksteise talente ja neid teadlikult kasutama ühiste eesmärkide saavutamiseks. 

 

Talendid tugevusteks koolitusel osalejad andsid koolituse kasulikkusele enda ja teiste talentide tundmaõppimise aspektist hindeks 4,9 5-st. Mõned tagasisided:

“Väga, väga äge koolitus oli, midagi juurde siia kohe ei oskakski tahta. Võibolla ainult veel rohkem Meelise halbu nalju ;)”

“Hea ülevaade läbi selle koolituse konkreetse vaatenurga erinevate isiksuste talentidele. Koolitaja oli ka suurepärane oma näidete ja kaasamisega.”

“Oli tõesti väga lahe. Koolitaja oli mega, saime peaaegu kõik tugevused läbi arutada. Ja see kontseptsioon oli lahe, et arutada seda grupis. Pani jälle tõdema, kui erinevad on inimesed. Peale seda koolitust oskan isegi oma keerulisemate sugulastega hakkama saada. Just enda mõttemaailma mõttes. Et ma mõistan teisi inimesi, sest koolitusel nägin, kui erinevad inimesed ikkagi on. Peale seda ma alati proovin mõelda, kust see inimene tuleb, mis on tema põhjused, miks ta nii käitub ja see annab väga palju meelerahu, et /…/ ka temal on omad põhjused, miks ta nii käitus.”

“Koolitusega jäin väga rahule, sest tuli tunne, et sooviks veel enda kohta teada. /…/ Andis tunde, et kõik on mu enda sees olemas, enesekindluse ning "ma saan hakkama" mõtlemise.

 

Projekti pikaajaline mõju

Koolitusel omandatud teadmisi ja arusaamu saavad osalejad rakendada nii tööl kui kodus. Koolitustel omandatud arusaamad aitavad osalejatel olla tolerantsemad ja toetavamad ühiskonna ja meeskonnaliikmed. Nad on paremad suhtluskaaslased, sõbrad ja partnerid ning sihikindlamad ja edukamad töötajad, teades, kuidas oma talente enda kasuks tööle panna. Seeläbi paraneb nii sotsiaalne kui majanduslik heaolu, hõive ning nii töötajate kui ettevõtete konkurentsivõime ja tulemuslikkus.

 

Osalejad leidsid, et koolitus oleks võinud olla veelgi pikem (mis on märkimisväärne, arvestades, et koolitus kestis niigi 8h!) ning arutelugrupid väiksemad, et oleks võimalik minna rohkem süvitsi. Samuti sooviti rohkem aega sellele, kuidas tugevuspõhist juhtimist meeskondades rakendada. 

 

Koolitaja jaoks olid väga väärtuslikud inimeste isiklikud näited ja lood, kuidas erinevad talendid erinevatel inimestel avalduvad ja väljenduvad ning millised on talentide koosmõjud.

 

Seotus ÜRO kestliku arengu eesmärkidega (Sustainable Development Goals)

Projekt toetas 8. kestliku arengu eesmärki: “Edendada kaasavat ja jätkusuutlikku majanduskasvu ning tagada kõigile inimväärne töö”, seda eelkõige panustades noorte konkurentsivõime tõstmisesse tööturul.Kommentaare ei ole: