laupäev, 19. september 2020

Auhinnaalbum: JCI Estonia Parim Projekt Noortele 2020 laureaat - Ettevõtlusalused Tallinna Inglise Kolledžis

AUHINNA ALBUM  Kategooria: A4 PARIM PROJEKT NOORTELE 2020

LaureaatEttevõtlusalused Tallinna Inglise Kolledžis

EsitajaJCI Toompea

Mis olid projekti eesmärgid?

Noortele suunatud projekti raames viis JCI Toompea koda 2019/2020 õppeaastal kahel semestril läbi 7-nädalase kursuse Tallinna Inglise Kolledži 10. klassi õpilastele nimega "Ettevõtluse alused". Tegemist on ühe edukaima ja pikaajalisema noortele suunatud koostööprojektiga JCI Estonias.

Selle projekti eestvedamine on tugevalt seotud JCI Toompea üldise missiooniga -Isiklik areng, Ühiskondlik tegevus ja Ettevõtlus ning selle edendamine.

Kursuse enda eesmärk on aidata ainet läbinud 10.klassi õpilasel jõuda äriideeni, mis innustaks teda tegusema valdkonnas, mis on oluline nii talle endale kui ka ühiskonnas laiemalt.

·       Aine raames keskendutakse äriidee loomisele ning selle arendamise ja rakendamise protsessile.

·       Kursuse ülesehitus lähtub äriidee leidmiseks ja rakendamiseks samm-sammulisest loogikast: algab üldise sissejuhatusega ettevõtlusesse ning järgneb äriidee leidmine ning selle idee edasi arendamiseks vajalike teemade omandamine.

·       Teemad, mida käsitletakse – ärimudel, müük ja konkurents, turundus ja kommunikatsioon, meeskonnatöö ja eestvedamine, toote- ja teenusedisain, riskianalüüs, finantseerimine ja finantsid ning juriidika.

·       Kursusest osa pea 30 last semestris. Läbitud kursust hinnatakse grupitöödena koostatud ja esitatud äriplaani alusel.

Kõige olulisem, mida oleme püüdnud igal aastal saavutada on lasteni ettevõtluspisiku viimine ja eneseusu tekitamine - mina saan ka ettevõtlusega hakkama!

Kuidas toetas projekt JCI Estonia tegevusplaani ja/või strateegiat? Kuidas toetas projekt JCI missiooni ja visiooni?

-       Käesolev projekt toetab JCI Estonia Ettevõtluse arendamise valdkonda panustades noorte inimeste ettevõtlushuvi ja teadmiste kujundamisesse ja ettevõtluse eetika kujundamisele

-      


Samuti toetame selle projetkiga ühiskondliku tegevuse valdkonda – panustades hariduse toetamisse avalikes huvides ja seeläbi ühiskonna dünaamikast arusaamise arendamisse.

JCI missioon on luua positiivset muutust ühiskonnas innustades noori arendama ettevõtlikkust, juhioskuseid ning sotsiaalset vastutustunnet. Ettevõtluse aluste projekt on viimased 6 aastat tegutsenud selle nimel,et äratada noortes juba varakult huvi ettevõtluse vastu, andes neile tööriistad oma äriplaani loomiseks ning selgitada neile erinevaid ettevõtluse vorme. Viimasel semestril panime rõhku ka sotsiaalsele ettevõtlusele ning rääkisime lastele SDG-st ja sellest, kuidas oma ettevõtet üles ehitades on võimalik panustada ühiskonda laiemalt, samal ajal majanduskeskonda rikastades.

Pannes varakult aluse noorte huvile ettevõtluse vastu, usume, et kui mitte varem, siis hiljemalt kooli lõppedes on suur osa neist lastest valmis aktiivselt ühiskonda panustama ja kaasa sellesse omakorda uusi noori.

Kui palju JCI liikmeid ja kohalikke kodasid oli kaasatud projekti korraldamisse? Kui palju JCI liikmeid ja kohalikke kodasid osales projektis? Millist kasu said projektis osalenud/projekti korraldanud JCI liikmed?

Projekti juhtisid 2019 sügissemestril Heili Anni ning kevadsemestril Triin Urb ja Dianaliis Kross.

-       Noorte koolitusprojekti kokku panek ja vedamine on aastast 2016 on tänaseks andnud 7-le JCI Toompea liikmsele hindamatu kogemuse ja julguse. 2019/2020 kooliaasta 2 semestri peale osales projektis 11 JCI Toompea liiget (sh senaatorid, toetajaliikmed ning kandidaatliikmed), 4 JCI Tallinna liiget, 2 JCI E-koja liiget ning 13 oma ala praktikut väljapool JCI-d. 

-       Kursused lõpetas finaalvõistlus - õpilased tutvustasid oma äriplaane zürii ees, kuhu kuulusid samuti erinevate kodade liikmed.

-       Kõik osalejad on saanud võimaluse anda oma panus tänaste noorte – homsete liidrite kujundamisel.

-       Nii mõnigi lektor on kinnitanud, et 10.klasside laste ees esinemine nõuab enam julgust, loomingulisust ning initsiatiivi, kui täiskasvanute puhul.

-       Oskus jagada teadmisi erinevatele sihtgruppidele ning missioonitunne noorte haridusse panustamisest on motiveerinud kõiki projektis osalenuid.

Kuidas lapsi/noori projekti kaasati ja mille järgi valiti sihtgrupid? Millist mõju avaldas projekt sihtgruppidele?

Tegemist on pikaajalise koostööprojektiga aastast 2016, mis põhineb lepingul Tallina Inglise Kolledžiga, kes vastavalt õppekavale soovib pakkuda järjepidevat ettevõtlusalast õpet 10.klassidele.
Projektis osalenud noored on
tagasisidena maininud, et lisaks äriplaani koostamise tehnilistele oskustele on nad tänu Ettevõtluse aluste projektis osalemisele õppinud koondama ja esitlema oma ideid, tegema järjepidevat koostööd käegakatsutava tulemuse saavutamiseks ning muidugi indu ja julgust oma ideid proovile panna.

Kuidas kattusid tulemused eesmärkidega? Milline on projekti eeldatav pikaajaline mõju?

Projekti käegakatsutavaks eesmärgiks on laste grupitöödena valminud äriplaanid, mida esitletakse ning kaitstakse žürii ees – kõik lapsed jõudsid eesmärgini ning kaitsesid oma tööd edukalt. Lisaks võib eraldi välja tuua laste pingutused oma esitlustega– tegemist oli nii visuaalselt kui ka sisuliselt tugevate töödega!

Kuna projekti laiem eesmärk ongi pikaajaline – huvi ettevõtluse vastu ning läbi selle positiivsete muutuste algatamine ühiskonnas, siis oleme näiteks riski- ja finantsanalüüsi kõrval andnud lastele teadmisi ka sotsiaalsest ettevõtlusest, jätkusuutlikust ärijuhtimisest ja näiteks ringmajandusest. Meie lootus on, et kui lisaks traditsioonilisele ettevõtlusõppele toome lasteni ka alternatiivseid ettevõtlusvorme, siis tulevikus ellu astudes saavad nad nendele teadmistele toetudes teha jätkusuutlikumaid valikuid.

Ettevõtluse alused" oli suurepärane võimalus panustada noorte ettevõtlikkuse arengusse, et Eesti ühiskond oleks jätkusuutlik ja kasvaks peale noori ettevõtjaid, kes looksid ka tulevikus uusi töökohti. See projekt aitas ühendada ka koja inimesi ning kutsus välja neid, kes võib-olla muidu nii aktiivsed pole viimasel ajal olnud.

Milliseid muudatusi tehes oleks võimalik projekti ja selle tulemusi veelgi parendada?

Kooliga koostööd tehes ning tunniplaani paindlikkumaks muutes tahaksime tuleviks võimalusel korraldada praktilisemaid õppekäike edukatesse ettevõtetesse, pakkuda välja näiteks mentorlus - või töövarjutusvõimalusi. Pikemas perspektiivis tahaksime teha koostööd rohkemate koolidega  ning pakkuda ettevõtlusõpet enamatele noortele.

 Milliseid kestliku arengu eesmärke projekt toetas ja kuidas? 

Projekt toetas mitmeid keskliku arengu eesmärke just teadvuse tõstmise suunal.

Selle aastase kevadistell õpingutetundidel toimusid esmakordselt jätkusuutliku ärijuhtimise tunnid. Tundide eesmärk oli tõstatada teadlikust äritegevuse põhiolemuse üle ning panna tulevasi ärijuhte küsitlema kas ja miks on just nende tulevast äri tarvis ning kuidas oleks seda võimalik teha jätkusuutlikult ning looduskeskkonna sõbralikult, päevast number üks.  Jätkusuutliku ärijuhtimise tunnis puudutasime mõisteid nagu ringmajandus ning sellel põhinevad ärimudeleid, süsiniku jalajälje olemasolu- selle mõõtmist ja kasvavat tähtsus tigapäevases äritegevuses ning lõpetuseks tegime praktilise töötunni, kuidas oma tulevase toote eluea tsüklit (LCA) analüüsida ja mõõta - detailne tootetegevus ja jalajälg sünnist surmani. Eelmainitud teemad on otseselt seotud kestliku arengu eesmärkidega number 8, 9, 11, 12, mis käsitlevad kaasavat  ja jätkusuutliku haridust, majanduskasvu, jätkusuutliku tootmist, innovatsiooni ning transporti. Kõike eelnevat silma pidades on teemad ühendatud eelkõige, et panustada noorte ettevõtlusalase teadlikkuse ja konkurentsivõime tõstmisesse tööturul.

Kommentaare ei ole: